Nyheter i marknadsföringslagen

Artikel om nya marknadsföringslagen hämtad från Sveriges Reklamförbund
(Källa: Sveriges Reklamförbund 2008-07-04 av Morgan Öberg)
Den 1 juli i år trädde en ny marknadsföringslag i kraft. Det mesta i den tidigare marknadsföringslagen finns kvar, men den nya lagen innehåller fler uttryckliga förbud. Bland annat har ett förbud mot otillåtna lockerbjudanden och ett förbud mot aggressiv marknadsföring införts. En annan nyhet är att lagen även omfattar näringsidkarens agerande efter ett köp. Förändringarna görs för att anpassa den svenska lagen till EG-direktivet om otillbörliga affärsmetoder.
Här är några av förändringarna:
 • En så kallad svart lista har skapats. Där finns marknadsföringsmetoder samlade som alltid är förbjudna. Det handlar om 23 olika typer av vilseledande affärsmetoder och åtta aggressiva affärsmetoder. Listan är identisk i samtliga EU-länder och gäller som lag i Sverige. Den kan laddas ner här nedan.
 • Den nya lagen gäller även efter att ett köp har gjorts. Om en konsument till exempel får felaktig information om sin reklamationsrätt efter ett köp är det ett brott mot lagen.
 • Förbud mot aggressiva affärsmetoder är nu infört i lagen. Tidigare var det ett brott mot god marknadsföringssed men nu har det även skrivits in i lagtexten för att stärka konsumentskyddet.
 • EG-direktivet måste föras in i samtliga medlemsländers lagstiftning. Tolkningen av direktivet kan dock till en början skilja mellan länderna. På sikt, när tolkningssvårigheterna har övervunnits, ska lagstiftningen på marknadsföringsområdet vara snarlik i samtliga 27 medlemsländer.
 • Om marknadsföringen innehåller både en produkt och pris måste annan information också finnas med. Det handlar till exempel om produktens utmärkande egenskaper, ångerrätt och annonsörens identitet och adress.
 • Det blir mer tillåtande att göra överdrifter i marknadsföring men en överdrift får inte vilseleda konsumenter. Om en genomsnittskonsument antas förstå att det handlar om en överdrift bryter marknadsföringen inte mot lagen.
 • Viss information får utelämnas i marknadsföring i TV och radio. Eftersom TV och radio ger marknadsföraren begränsat med tid behöver inte all information finnas med där. Den utelämnade informationen får dock inte innebära att konsumenten blir vilseledd. I stället kan man få hänvisa till mer information på till exempel Internet.
 • Nivån för vad som anses bryta mot god marknadsföringssed eller vad som anses vara vilseledande eller aggressiv marknadsföring höjs. Om en överträdelse är bagatellartad och inte bedöms påverka en genomsnittskonsuments ekonomiska handlande bryter den inte mot den nya lagen.
 • En följd av den nya marknadsföringslagen är att prisinformationslagen försvagas. Nu är det endast ett krav att lämna prisinformation på stället där produkten säljs. Tidigare var prisuppgiften tvungen att lämnas även i tidningsannonser med mera.
 • Den tidigare lagen tvingade annonsörer att ha med viss information som var väsentlig ur konsumentsynpunkt. Den nya lagen anger i stället att marknadsföringen inte får vilseleda konsumenter genom att utelämna information så att marknadsföringen blir oklar, obegriplig eller tvetydig.
 • #inlineditbutton