Hoppa direkt till innehåll

Avtal

Dessa bestämmelser gäller i den mån annat ej angivits i träffade avtal. Bestämmelserna omfattar datatjänster som Jonas Eklundh Communication AB (JEC) åtar sig och kan avse systemutveckling, drift, dataproduktion eller speciella uppdrag. Bestämmelserna omfattar ej försäljning och leverans av programprodukter eller hårdvara.
Avtal

Utveckling

För utvecklingsuppdrag anses, om ej annat överenskommes mellan uppdragsgivaren och JEC, godkänd offert utgöra avtal och uppdragsbeskrivning. Avtalets utformning bestäms av uppdragets karaktär angiven i uppdragsbeskrivningen. Avtalet skall ange uppdragets tänkta omfattning. Avtalad tjänst samt ersättning för denna skall klart framgå liksom grunder och former för godkännande av genomfört utvecklingsuppdrag. För uppdrag för vilka JEC har genomförandeansvar kan uppdragets karaktär medföra att avtalet behöver delas upp i huvudavtal och delavtal. För projekt omfattande flera huvudsystem bör delavtal tecknas för vart och ett av dessa. För omfattande system kan delavtal behöva tecknas för varje utvecklingsfas.
För uppdrag där uppdragsgivaren har genomförandeansvar och där JECs uppdrag är att ställa resurser till förfogande gäller att uppdragsbeskrivningen skall innefatta bedömning av erforderliga kompetenskrav för uppdragets genomförande. Helst sker detta i form av förteckning av i uppdraget ingående konsulter med beskriven konsultprofil.

Drift

JEC ansvarar för driften av tjänster och system utvecklade på JECs hårdvaruplattform. För tjänster och system som drivs utanför JECs hårdvaruplattform krävs separat driftavtal.

Atlas

Systemplattformen Atlas ägs av JEC, även om den installeras på uppdragsgivarens eller annan hårdvara. Uppdragsgivaren hyr nyttjanderätten av plattformen från JEC på månadsbasis enligt avtal. Data som förs in i plattformen av uppdragsgivaren ägs av uppdragsgivaren och JEC ansvarar för att uppdragsgivaren kan mata ut sin egendom från Atlas vid behov. Företagsspecifik formgivning, design och profil implementerad i Atlas ägs av uppdragsgivaren enligt kopieringsskyddslagen

Produktion

För dataproduktion skall mellan uppdragsgivaren och JEC tecknas avtal med erforderliga delavtal för ingående produktionstjänster.
Avtalet skall innehålla specifikation av tjänsten och ersättning för densamma. Av specifikationen skall framgå överenskommen service- och säkerhetsnivå samt uppsägningsregler. Om uppsägningstid för produktionsuppdrag ej angivits i avtal gäller en ömsesidig uppsägning av 12 månader. För system för vilka JEC ansvarat för utvecklingsarbetet kan avtal om dataproduktion tillämpas först då godkännande av utvecklingsuppdrag eller godkännande av överenskommen s k systemtest föreligger. För system för vilka JEC har s k systemdriftsansvar skall åtagandet och villkoren för detta vara specificerade i avtal. För system för vilka uppdragsgivaren
själv har systemansvar skall formerna för godkännande av produktionsstart specificeras i avtal.

Speciella uppdrag

Speciella uppdrag i eller utan samband med datatjänster enligt ovan skall i varje särskilt fall regleras med särskilda avtal. Dessa uppdrag kan exempelvis avse utbildning, utvärderingar eller speciella utredningar.!!UPPDRAGETS UTFÖRANDE
Erhållet uppdrag skall till innehåll och omfattning snarast bekräftas av JEC.

Allmänt

JECs arbete skall utföras med noggrannhet och omsorg av kvalificerad personal och med iakttagande av god sedvänja inom branschen. Om ej annat överenskoms tillämpas de metoder och standarder som normalt gäller för JEC. Uppdragsgivaren skall förse JEC med de underlag som erfordras för att JEC avtalsenligt skall kunna utföra uppdragen. Det åligger JEC att meddela uppdragsgivaren i fall då underlagen inte är i sådant skick.

Säkerhet och sekretess

Vardera parten förbinder sig att icke utan den andra partens medgivande till tredje man under avtalstiden eller därefter utlämna sådana uppgifter om den andra partens verksambet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet.
I den mån uppdraget innebär bearbetning som erfordrar särskilt tillstånd enligt datalagen får sådan bearbetning endast ske i enlighet med av vederbörande myndighet meddelat tillstånd. Uppdragsgivaren svarar för ansökan om sådant tillstånd och för att tillståndet överlämnas till JEC i samband med att JEC ges uppdraget.

Försäkring

JECs verksamhet skall vara försäkrad i minst den omfattning som rekommenderas av ITB.

Rättsintrång

JEC svarar för att de av JEC tillhandahållna tjänsterna ej kränker annans rätt exempelvis till patent, varumärke eller upphovsrätt.

Kontaktpersonal

Uppdragsgivaren och JEC skall utse ansvarig kontaktpersonal vilka, utom i fall som undantas i kontraktshandlingarna, företräder respektive part och äger fatta för parten bindande beslut. Kontaktpersonal skall vara väl utbildad för och äga noggrann kännedom om uppdraget. Kontaktpersonal och byte av kontaktpersonal skall skriftligen meddelas den andra parten eller via systemplattformen

Utvecklingsuppdrag

Äganderätt och nyttjanderätt till system och program mm
Systemlösningars som av JEC utvecklats för uppdragsgivarens räkning utgör uppdragsgivarens egendom Systemlösningar anses utvecklade för uppdragsgivarens räkning om den avtalade ersättningen är avsedd att helt täcka de med utvecklingsarbetet förenade kostnaderna och är till fullo erlagd om ingen annan överenskommelse har knutits via separat avtal
System eller program som JEC tillhandahåller är JECs egendom. Uppdragsgivarens rätt till nyttjande av dessa på annan anläggning än JECs skall särskilt avtalas.
Om ej annat avtalats har JEC rätt att i sin verksamhet fritt nyttja resultatet av uppdraget.

Dokumentation

Dokumentation avseende uppdrag för vilka JEC har projektansvar skall om ej annat avtalats till omfattning och utformning följa de riktlinjer som gäller vid JEC och som framgår av JECs regler för utvecklingsarbete. Dessa regler skall vara utformade så att kraven på dokumentation i lagar och förordningar beaktas. Uppdragsgivaren erhåller projekt- och uppdragsgivardokumentation rörande det utvecklingsarbete som för uppdragsgivarens räkning utförs vid JEC. Förvaring av systemdokumentationens original sker via JECs system och uppdragsgivaren äger rätt att kopiera och återskapa dokumentationen för internt bruk.

Arbetsledning

Uppdragsgivaren skall i förekommande fall ange ansvarig arbetsledare för engagerad konsult vid genomförande av uppdraget.

Underkonsult

Önskar JEC anlita underkonsult som rådgivare eller för att genomföra viss del av uppdraget skall detta meddelas uppdragsgivaren och godkännas av denne såvida det ej är fråga om arbetsuppgift av rutinmässig art eller mindre betydelse.

Produktionsuppdrag

Alla in- och utleveranser gäller med avseende på överenskommen produktionsplan, produktionsplats och transportsätt.

Öppethållande och online-tjänster

För online-tjänster gäller överenskomna tider för ordinarie öppethållande. För önskemål utöver detta tillämpas JECs generella villkor såvida ej sådana villkor specificerats i avtal.

Tillgänglighet och svarstider

JEC skall för online-tjänster bevaka att överenskommen servicenivå avseende tillgänglighet och svarstider innehålls. Vid avvikelser skall JEC initiera erforderliga åtgärder vilka meddelas uppdragsgivaren.

Kund/användarstöd

Användarstöd i samband med dataproduktion skall specificeras i avtalet mellan parterna. JECs åtagande samt villkoren för detta skall därvid klart framgå.

Lokal utrustning

JEC uppställer standardkrav på lokal utrustning avseende kommunikation med JECs datorsystem samt dokumenterar vilken utrustning JEC tar anslutningsansvar för. Om uppdragsgivaren önskar ansluta utrustning som ej är auktoriserad av JEC svarar uppdragsgivaren helt för de kostnader som uppstår vid uttestning och eventuell anpassning av JECs datorsystem. Uppdragsgivaren svarar även för motsvarande kostnader om sådana uppstår vid förändring av basprogramvara i JECs datorsystem.

Maskinreserv och katastrofplanering

JEC skall tillse att reservalternativ finns för särskild avtalad bearbetning på annan utrustning än den ordinarie vid tillfällig störning. JEC skall vidare upprätthålla och underhålla generella katastrofplaner för att snarast efter katastrof kunna återuppta produktionen. Kundspecifika krav på katastrofplanering skall överenskommas och dokumenteras i produktionsavtal.Backup
Avseende JECs centrala datorsystem svarar JEC för generell applikationsoberoende backup-tagning av bas- och applikationsprogramvara. Rutiner för applikationsberoende backup överenskoms mellan JEC och uppdragsgivaren och dokumenteras i produktionsavtal.
Eventuellt åtagande från JEC avseende backup-tagning av kundägd lokal installation dokumenteras i särskilt avtal mellan parterna.

Ändring av JECs produktionsmiljö

JEC äger rätt att under löpande avtalstid genomföra förändringar i sin produktionsmiljö under förutsättning att en sådan förändring inte innebär försämring för uppdragsgivaren. Det åligger JEC att vid betydande förändringar informera uppdragsgivaren härom.

Äganderätt till registerinformation

Den registerinformation som skapas vid uppdragsgivarens produktion hos JEC utgör uppdragsgivarens egendom. Vid avtalsenlig uppsägning äger uppdragsgivaren rätt att i obearbetat eller överenskommet skick erhålla denna registerinformation. För arbete i samband med detta äger JEC rätt att debitera uppdragsgivaren enligt JECs generella prislista.

Priser

JECs generella betalningsvillkor skall tillämpas.

Prisuppgifter

Prisuppgifter som betecknas som kostnadsuppskattning lämnas utan förpliktelse.

Ersättningsformer

Följande ersättningsformer tillämpas normalt av JEC.

Systemutveckling

 • Löpande räkning: Debitering sker efter JECs generella prislista
 • Kostnadsberäkning: Debitering sker enligt JECs generella prislista mot en angiven kostnadsberäkning. Tillåten avvikelse mot denna specificeras i avtalet.
 • Fastpris: Löpande debitering enligt överenskommen betalningsplan upp till 80% av angivet pris. Resterande 20% debiteras när uppdraget är slutfört och godkänt av uppdragsgivaren.
 • Vid uppdrag enligt löpande räkning och kostnadsberäkning skall JECs debitering kunna styrkas genom tidbokföring.

  Produktionsuppdrag

 • Löpande räkning: Debitering enligt JECs generella prislista.
 • Speciell prislista: Debitering enligt fastställd prislista uppbyggd av för uppdraget relevanta priselement.
 • Fast ersättning: Debitering av fast ersättning baserad på överenskomna volymer.
 • Vid produktionsuppdrag enligt löpande räkning skall JECs debitering kunna styrkas genom redovisning av mätning av i anspråk tagna resurser.

  Ändringar och tillägg

 • Om uppdragsgivaren begär ändring i tidplan debiteras härav uppkommande merarbete enligt av JEC tillämpade priser.
 • Om uppdragsgivaren eljest ändrar uppdraget skall den avtalade ersättningen regleras genom tilläggsersättning. Till ändring som nu nämnts räknas även att uppdragsgivaren inför andra förutsättningar. Tilläggsersättning skall motsvara de verkliga kostnaderna för JECs merarbete och utgå efter löpande räkning om inte överenskommelse träffats om särskilt pris.
 • Kommer till JECs kännedom att uppdragsgivaren överväger ändringar i tidplan eller eljest i uppdraget och bedömer JEC att ändringen kommer att medföra debitering för merarbete eller eljest tilläggsersättning skall JEC snarast, utan angivande av belopp, underrätta uppdragsgivaren härom. På uppdragsgivarens begäran skall JEC snarast möjligt lämna uppgift på omfattningen av ovan nämnda ersättningar och andra konsekvenser för JECs del av ändringen, förutsatt att uppdragsgivaren lämnar JEC härför erforderliga underlag.
 • Om uppdragsgivaren under gällande giltighetstid för produktionsavtal helt upphör att nyttja eller väsentligt minskar avtalad tjänst skall minimidebitering gälla under återstående avtalstid. Sådan utgör 75% av medelfaktureringen per månad för aktuell tjänst beräknad på senaste 12-månadersperiod eller beräknas på den eventuellt kortare tid som tjänsten nyttjats före den dag JEC begär minimidebitering.
 • Övertid

  För av uppdragsgivaren begärt övertidsarbete debiteras extra enligt JECs generella prislista.

  Restid

  Restid utanför ordinarie arbetstid debiteras enligt JECs prislista såvida sådan restid ej inkluderats i avtalad ersättning.

  Resor och traktamenten

  Har ej ersättning avtalats för resor och traktamenten sker debitering enligt faktisk kostnad följande Allmänna Reseavtalet eller tilllämpligt kollektivavtal.

  Varuskatt

  I avtal eller offerter angivna priser inkluderar inte mervärdesskatt eller dylik pålaga.

  Justering av ersättning

  JEC äger rätt att inom löpande avtal förändra priset för övervägande manuella tjänster i överensstämmelse med förändringen i lönekostnad enligt Statistiska Centralbyråns arbetskostnadsindex för tjänstemän inom Privat sektor, AKI tabell 5, näringsgren J+K. Avseende datorbearbetning och övriga maskinella tjänster äger JEC rätt att justera 75% av priset enligt ovannämnda index. Återstående del, 25%, kan regleras enligt prisförändringar från de av JECs leverantörer som påverkar kostnaderna för dessa tjänster. Priset för material (blanketter, databärare etc) och förmedlade tjänster äger JEC rätt att reglera enligt faktisk kostnadsutveckling. Prisändringar skall skriftligen meddelas uppdragsgivaren så snart nya prisuppgifter är tillgängliga och kan träda i kraft tidigast kalen-
  dermånaden efter meddelandet.

  Kontraktsavvikelse

  Fel mm å uppdragsgivarens sida

  Underlåter uppdragsgivaren helt eller delvis att tillhandahålla överenskomna underlag, indata, databärare eller annat material eller följer inte dessa överenskomna specifikationer äger JEC begära avtalsenligt material eller i den mån det är möjligt använda eget material. Uppdragsgivaren skall ersätta JEC samtliga kostnader i anledning av fel eller brist å uppdragsgivarens sida, dock inte sådana som är att hänföra till s k skadebringande egenskaper.

  Fel mm å JECs sida

  JEC svarar för fel eller brist som uppkommer vid genomförande av viss tjänst och som inte är av ringa betydelse för uppdragsgivaren, om felet eller bristen inte föranletts av fel eller brist i underlag som uppdragsgivaren skall tillhandahålla eller eljest på omständighet som beror på uppdragsgivaren. Efter godkännande för produktion av system som JEC utvecklat ansvarar JEC ej för fel eller brist som rimligen borde upptäckas vid s k systemtest, utom i fall då grov vårdslöshet ligger JEC till last.

  Reklamation

  För produktionsuppdrag gäller att uppdragsgivaren må göra gällande påföljd för fel eller brist endast om han givit JEC meddelande därom omedelbart efter det han märkt eller bort märka felet eller bristen och senast 30 dagar efter det han erhållit produkten ifråga.
  För utvecklingsuppdrag gäller att uppdragsgivaren senast 12 månader efter godkännande för produktion må göra gällande påföljd för fel eller brist som rimligen ej bort upptäckas vid systemtest av system utvecklat av JEC.

  Påföljder vid fel eller brist

  Vid fel eller brist som JEC svarar för åligger det JEC att utan kostnad för uppdragsgivaren snarast möjligt vidta rättelse. Uppdragsgivarens rätt till ersättning för skada som denne visat sig ha lidit är begränsad till avdrag å dennes kostnad för berörd del av databehandlingen. I intet fall svarar JEC för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada.

  Skadereglering

  Vid skada på av uppdragsgivaren tillhörigt material, information och program skall JEC till uppdragsgivaren utgiva den ersättning som JEC erhåller från försäkringsbolaget för nämnda skada. I förekommande fall skall ersättningen till uppdragsgivaren inkludera även det belopp som försäkringsersättningen nedsatts med på grund av självrisk. JEC har rätt att behålla den del av utfallande försäkringsbelopp som svarar mot av JEC avhjälpt skada.

  Dröjsmål

  Vid sådant dröjsmål som avser erläggande av ersättning och som är av väsentlig betydelse för JEC äger JEC rätt att häva avtalet. Uppkommer till följd av annat dröjsmål å uppdragsgivarens sida skada för JEC är uppdragsgivaren skyldig att ersätta JEC härför. För dröjsmål å JECs sida tillämpas bestämmelserna om fel och brist å JECs sida. Härutöver gäller, att dröjsmål som med hänsyn till sin omfattning eller, vid löpande produktion, sin upprepade karaktär är att anse som väsentligt, berättigar uppdragsgivaren att häva avtalet.

  Övrigt

  Bryter eljest part mot detta avtal är den andra parten berättigad att häva avtalet och att kräva skadestånd om kontraktsbrottet är av väsentlig betydelse för honom. Hävningsrätten må dock inte utövas där den felande parten omedelbart vidtar rättelse.

  Övriga bestämmelser

  Force Majeure

  Eldsvåda, åsknedslag, naturkatastrof, strejk, bojkott, krig, mobilisering eller oförutsedd militärinkallelse av motsvarande omfattning, rekvisition, valutarestriktioner, brist eller fel i energiförsörjning, i teleförbindelser, i annan kommunikation, fel eller brist i eller försening av leverans från underleverantör som har sin grund i sådana omständigheter som avses i denna punkt, uppror och upplopp och därmed jämställda omständigheter såsom oförutsedda åtgärder från myndigheter, som JEC respektive uppdragsgivaren inte kunnat råda över, och hindrar det inträffade någondera parten från att fullgöra skyldighet enligt detta avtal befrias denna part utan ersättningskrav härifrån.

  Tvister

  Tvister rörande tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av avtal för vilka dessa allmänna villkor gäller liksom alla ur dessa härflytande tvister skall avgöras enligt gällande lag och skiljemän.